Shankar Son Shrestha

Shankar Son Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Shankar Son Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Shankar Son Shrestha