Shankar Son Shrestha

Shankar Son Shrestha
© Antonio Nodar / Shankar Son Shrestha