Sharada Chitrakar

Sharada Chitrakar, artist photographic portrait, Nepal album Sharada Chitrakar, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Sharada Chitrakar