Sharareh Bajracharya


Sharareh Bajracharya

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Sharareh Bajracharya


[dvk_social_sharing]