Sharareh Bajracharya

Sharareh Bajracharya
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Sharareh Bajracharya

[dvk_social_sharing]