Sharareh Bajracharya

Sharareh Bajracharya, artist photographic portrait, Nepal album Sharareh Bajracharya, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Sharareh Bajracharya