Sharmila Shrestha

Sharmila Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Sharmila Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Sharmila Shrestha