Shova Bajracharya

Shova Bajracharya
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Shova Bajracharya

[dvk_social_sharing]