Shraddha Shrestha

Shraddha Shrestha
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Shraddha Shrestha

[dvk_social_sharing]