Shraddha Shrestha


Shraddha Shrestha

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Shraddha Shrestha


[dvk_social_sharing]