Shyam Lal Shrestha

Shyam Lal Shrestha
© Antonio Nodar / Shyam Lal Shrestha