Shyam Lal Shrestha

Shyam Lal Shrestha, artist photographic portrait, Nepal album Shyam Lal Shrestha, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Shyam Lal Shrestha