Shyam Sundar Yadav

Shyam Sundar Yadav, artist photographic portrait, Nepal album Shyam Sundar Yadav, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Shyam Sundar Yadav