Shyam Sundar Yadav


Shyam Sundar Yadav

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Shyam Sundar Yadav


[dvk_social_sharing]