Shyam Sundar Yadav

Shyam Sundar Yadav
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Shyam Sundar Yadav

[dvk_social_sharing]