Soni Shakya

Soni Shakya
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Soni Shakya

[dvk_social_sharing]