Sushma Shakya

Sushma Shakya, artist photographic portrait, Nepal album Sushma Shakya, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Sushma Shakya