Sushma Shakya


Sushma Shakya

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Sushma Shakya


[dvk_social_sharing]