Tejesh Man Shakya

Tejesh Man Shakya, artist photographic portrait, Nepal album Tejesh Man Shakya, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Tejesh Man Shakya