Uma Shankar Shah


Uma Shankar Shah

… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Uma Shankar Shah


[dvk_social_sharing]