Uma Shankar Shah

Uma Shankar Shah
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Uma Shankar Shah

[dvk_social_sharing]