Uma Shankar Shah

Uma Shankar Shah, artist photographic portrait, Nepal album Uma Shankar Shah, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Uma Shankar Shah