Uttam Nepali

Uttam Nepali
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Uttam Nepali

[dvk_social_sharing]