Yogendra Shakya

Yogendra Shakya, artist photographic portrait, Nepal album Yogendra Shakya, artist self-portrait, Nepal album

© Antonio Nodar / Yogendra Shakya