Yogendra Shakya

Yogendra Shakya
… from portrait to self-portrait … Nepal album, diptych : Antonio Nodar / Yogendra Shakya

[dvk_social_sharing]