Yamashita Michiyo

yamashita michiyo, artist photographic portrait, Paris album yamashita michiyo, artist self-portrait, Paris album

© Antonio Nodar / Yamashita Michiyo